Synonyms for Eudromias_morinellus

1. Eudromias morinellus (n.)

rare plover of upland areas of Eurasia

Synonyms: