Synonyms for Epictetus

1. Epictetus (n.)

Greek philosopher who was a Stoic (circa 50-130)

Synonyms: