Synonyms for Epacris_obtusifolia

1. Epacris obtusifolia (n.)

small erect shrub of Australia and Tasmania with fragrant ivory flowers

Synonyms: