Synonyms for Dendroica_coronata

1. Dendroica coronata (n.)

similar to Audubon's warbler

Synonyms: