Synonyms and Antonyms for Davy's_grey

1. Davy's grey (n.)

slightly purplish or bluish dark grey

Synonyms: Antonyms: