Synonyms and Antonyms for Davy's_gray

1. Davy's gray (n.)

slightly purplish or bluish dark grey

Synonyms: Antonyms: