Synonyms for Davallia_pyxidata

1. Davallia pyxidata (n.)

a hare's-foot fern of the genus Davallia

Synonyms: