Synonyms for Chenopodium_hybridum

1. Chenopodium hybridum (n.)

herb considered fatal to swine

Synonyms: