Synonyms for Brachiopoda

1. Brachiopoda (n.)

marine invertebrates that resemble mollusks

Synonyms: