Synonyms for Az_Zarqa

1. Az Zarqa (n.)

city in northwestern Jordan

Synonyms: