Synonyms for Asplenium_bradleyi

1. Asplenium bradleyi (n.)

a spleenwort of eastern to southern United States

Synonyms: