Synonyms for Arizona_wild_cotton

1. Arizona wild cotton (n.)

shrub of southern Arizona and Mexico

Synonyms: