Synonyms and Antonyms for Ammodytes

1. Ammodytes (n.)

type genus of the Ammodytidae

Synonyms: Antonyms: