Synonyms for Actinomyxidia

1. Actinomyxidia (n.)

parasites of worms

Synonyms: