Synonyms for xtc | Synonym.com

Synonyms for xtc

adam (n.)

street names for methylenedioxymethamphetamine

Synonyms: