Synonyms for uninhabited | Synonym.com

Synonyms and antonyms for uninhabited

1. uninhabited (adj.)

not having inhabitants; not lived in

Synonyms: Antonyms: