Synonyms and Antonyms for uninhabited | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for uninhabited

1. uninhabited (adj.)

not having inhabitants; not lived in

Synonyms: Antonyms: