Synonyms for unhomogenized | Synonym.com

Synonyms for unhomogenized

unhomogenized (s.)

not having undergone homogenization

Synonyms: Antonyms: