Synonyms for unfortunately | Synonym.com

Synonyms for unfortunately

unfortunately (r.)

by bad luck

Synonyms: Antonyms: