Synonyms for unfortunately | Synonym.com

Synonyms for unfortunately

1. unfortunately (adv.)

by bad luck

Synonyms: Antonyms: