Synonyms for superabundant | Synonym.com

Synonyms for superabundant

1. superabundant (s.)

most excessively abundant

Synonyms: Antonyms: