Synonyms for seventy-two | Synonym.com

Synonyms for seventy-two

1. seventy-two (adj.)

being two more than seventy

Synonyms: Antonyms: