Synonyms for ozonise | Synonym.com

Synonyms for ozonise

1. ozonize (v.)

convert (oxygen) into ozone

Synonyms: