Synonyms and Antonyms for oddish | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for oddish

1. oddish (adj.)

somewhat strange

Synonyms: Antonyms: