Synonyms for nonnomadic | Synonym.com

Synonyms for nonnomadic

1. nonnomadic (s.)

not nomadic or wandering

Synonyms: Antonyms: