Synonyms for metastasize | Synonym.com

Synonyms for metastasize

1. metastasize (v.)

spread throughout the body

Synonyms: Antonyms: