Synonyms for levorotatory | Synonym.com

Synonyms for levorotatory

levorotary (s.)

rotating to the left

Synonyms: Antonyms: