Synonyms for hygrophytic | Synonym.com

Synonyms for hygrophytic

1. hygrophytic (adj.)

requiring an abundance of moisture

Synonyms: Antonyms: