Synonyms for gobsmacked | Synonym.com

Synonyms for gobsmacked

gobsmacked (s.)

utterly astounded

Synonyms: Antonyms: