Synonyms and Antonyms for bitumenoid | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for bitumenoid

1. bitumenoid (adj.)

like bitumen

Synonyms: