Synonyms for apolune | Synonym.com

Synonyms for apolune

aposelene (n.)

apoapsis in orbit around the moon

Synonyms: Antonyms: