Synonyms and Antonyms for yemeni monetary unit | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for yemeni monetary unit

1. Yemeni monetary unit (n.)

monetary unit in Yemen

Synonyms: