Synonyms for tashkent | Synonym.com

Synonyms for tashkent

1. tashkent (n.)

the capital of Uzbekistan

Synonyms: