Synonyms for pithecanthropus erectus | Synonym.com

Synonyms and antonyms for pithecanthropus erectus

1. Pithecanthropus (n.)

former genus of primitive apelike men now Homo erectus

Synonyms: