Synonyms for phycology | Synonym.com

Synonyms and antonyms for phycology

1. phycology (n.)

the branch of botany that studies algae

Synonyms: