Synonyms and Antonyms for ictonyx striata | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for ictonyx striata

1. Ictonyx striata (n.)

ferret-sized muishond often tamed

Synonyms: