Synonyms for honeylike | Synonym.com

Synonyms and antonyms for honeylike

1. honeylike (adj.)

resembling honey

Synonyms: Antonyms: