Synonyms for gummy | Synonym.com

Synonyms and antonyms for gummy

1. gummy (adj.)

having the sticky properties of an adhesive

Synonyms: Antonyms:

2. gummy (adj.)

covered with adhesive gum

Synonyms: Antonyms: