Synonyms for goddam | Synonym.com

Synonyms for goddam

1. goddam (adv.)

extremely

Synonyms:

2. blasted (adj.)

expletives used informally as intensifiers

Synonyms: Antonyms: