Synonyms for goddam | Synonym.com

Synonyms and antonyms for goddam

1. goddam (adj.)

expletives used informally as intensifiers

Synonyms: Antonyms:

2. goddam (adv.)

extremely

Synonyms: