Synonyms for unhomogenized | Synonym.com

Synonyms and antonyms for unhomogenized

1. unhomogenized (adj.)

not having undergone homogenization

Synonyms: Antonyms: