Synonyms for unhomogenised | Synonym.com

Synonyms for unhomogenised

unhomogenized (s.)

not having undergone homogenization

Synonyms: Antonyms: