Synonyms for unhomogenised | Synonym.com

Synonyms and antonyms for unhomogenised

1. unhomogenised (adj.)

not having undergone homogenization

Synonyms: Antonyms: