Synonyms and Antonyms for softish

1. softish (adj.)

somewhat soft

Synonyms: Antonyms: