Synonyms and Antonyms for recherche

1. recherche (adj.)

lavishly elegant and refined

Synonyms: Antonyms: