Synonyms and Antonyms for phlegmy

1. phlegmy (adj.)

characterized by phlegm

Synonyms:
Antonyms: