Synonyms for paleoethnography | Synonym.com

Synonyms and antonyms for paleoethnography

1. paleoethnography (n.)

the ethnography of paleolithic humans

Synonyms: