Synonyms for nonoscillatory | Synonym.com

Synonyms and antonyms for nonoscillatory

1. nonoscillatory (adj.)

not having periodic vibrations

Synonyms: Antonyms: