Synonyms for infinitely | Synonym.com

Synonyms and antonyms for infinitely

1. infinitely (adv.)

continuing forever without end

Synonyms: Antonyms:

2. infinitely (adv.)

without bounds

Synonyms: