Synonyms and Antonyms for denitrify | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for denitrify

1. denitrify (v.)

remove nitrogen from

Synonyms: Antonyms: