Synonyms and Antonyms for apojove | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for apojove

1. apojove (n.)

apoapsis in orbit around Jupiter

Synonyms: Antonyms: