Synonyms for yesterday | Synonym.com

Synonyms for yesterday

1. yesterday (n.)

the day immediately before today

Synonyms:

2. yesterday (n.)

the recent past

Synonyms: Antonyms: