Synonyms for sternutative | Synonym.com

Synonyms and antonyms for sternutative

1. sternutative (adj.)

causing sneezing

Synonyms: Antonyms: