Synonyms and Antonyms for shameless

1. shameless (adj.)

feeling no shame

Synonyms: Antonyms: